Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nieuws

Bijeenkomst over de Mileuhygiënische verklaring bij Grouttoepassingen donderdag 8 juli 2021 via MST

Enige tijd terug hebben wij u (de leden) op de hoogte gebracht van de wetgeving rondom grout toepassingen en de milieuhygiënische verklaring, die hierbij wettelijk vereist is. Het komt erop neer dat iedere keer dat grout wordt toegepast van dat mengsel een milieuhygiënische verklaring aanwezig moet zijn. Dit voor elk project…

De afgelopen periode is een projectgroep met daarin Bartho Admiraal, Patrick IJnsen, Gerard van Zwieten en Jaap Estié hiermee aan de slag gegaan om uit te zoeken wat de consequenties zijn voor onze branche en hoe we hiermee het beste kunnen omgaan. Hiertoe hebben we meerdere gesprekken gevoerd met Kiwa, SGS Intron, Betonhuis en diverse leveranciers. Daarnaast hebben enige leden reeds op projecten hiermee te maken gehad en is er enige ervaring opgedaan in de praktijk.

De insteek die gekozen is om te bepalen of we mogelijk onder een bestaande BRL kunnen werken of dit kunnen doen met een kleine aanpassing van een bestaande BRL. Uit de onderzoeken is naar voren gekomen dat dit niet het geval is. Tevens is het ook niet toereikend om met een productverklaring te werken van de groutleverancier.

Het is kortweg zo dat als er geen BRL is dat er vooraf proeven gedaan moeten worden van het groutmengsel voor elk project opnieuw en dat je anders grout niet mag toepassen. Elke beproeving kost tijd (enige maanden) en geld (tussen de € 3.500 en € 4.000 en mogelijk meer bij meerdere locaties) per project. Dit om te voldoen aan de vingerende wetgeving. Dit raakt de meeste funderingsbedrijven binnen de NVAF. U kunt wel inschatten dat dit gaat leiden tot enorme kosten en vertraging in projecten. Tot nu toe is de handhaving nog mild, maar het is een kwestie van tijd dat dit wijzigt.

We denken een oplossing gevonden te hebben in het maken van een eigen BRL voor de funderingsbranche en we hebben een partij gevonden, die hier brood in ziet en dit voor ons kan realiseren. Om een eigen BRL te maken voor de funderingsbranche moet er een cluster van bedrijven gevormd worden, die hieraan deelnemen en de kosten gezamenlijk dragen. Deze cluster hoeft op jaarbasis totaal circa 5 proeven uit te voeren. Dit is voor de aangesloten bedrijven heel andere koek als per bedrijf per project een proef uitvoeren.

Graag willen wij met de leden van gedachten wisselen over de praktische invulling van het bovenstaande en de leden oproepen om donderdagmiddag 8 juli vanaf 14.30 uur vrij te houden in uw agenda. We zullen deze bijeenkomst via MS Teams doen, dus het tijdsbeslag is beperkt.

De leden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst.