Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Arbeidsomstandigheden

Werkgroep

De NVAF-werkgroep arbeidsomstandigheden en milieu, welke is samengesteld uit deskundigen vanuit de lidbedrijven aangevuld met een of meer adviseur(s), heeft hierin een initiërende rol. Zij heeft onder meer tot taak:

het volgen van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu, zowel nationaal als Europees
fungeren als achterban voor de EFFC Health & Safety WG
het in samenwerking met de vakorganisaties opstellen en onderhouden van de arbocatalogus voor de funderingsbranche
het bevorderen van de invoering van het Beoordelingssysteem Begaanbaarheid Bouwterreinen
het begeleiden van de voorlichting aan de KAM-groep

Arboconvenant

Van 2002 tot 2006 werd het arboconvenant voor de funderingsbranche inzake geluid en begaanbaarheid uitgevoerd dat op 4 april 2002 met de vakorganisaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was overeengekomen. De tekst van het arboconvenant kan van deze site worden gedownload. Tevens zijn de aanverwante documenten beschikbaar zoals Begaanbaarheid van bouwterreinen en het model-bedrijfsplan van aanpak.

VCA

De VGM Checklist Aannemers is voor funderingsbedrijven een must. De NVAF heeft daarom ook zitting in het algemeen bestuur van de SSVV.

Het Nederlandse keuringssysteem van funderingsmachines

TCVT Certificaat van Goedkeuring Funderingsmachines

Sinds 1 januari 2003 worden de keuringen van funderingsmachines verricht volgens het TCVT Certificatieschema Keuring Funderingsmachines. Het schema W6-01 Keuring Funderingsmachines betreft drie keuringen.

> De eerste ingebruikname¬keuring m.b.t. de constructie en onderhoudstoestand van de funderingsmachine. Uitgangspunt daarbij is dat wordt vastgesteld dat de machine is geconstrueerd en beveiligd volgens de normen NEN-EN 791 en/of NEN-EN 996, waarbij wordt verondersteld dat hiermede wordt voldaan aan de Machinerichtlijn. De berekeningen van sterkte, stabiliteit en beveiligingen worden gecontroleerd, de uitkomsten worden getest met van tevoren vastgestelde (over)belastingen. Deze keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instelling met een NEN-ENISO/IEC 17020:2004(A)-accreditatie voor het schema W6-01 en een gebruiksrechtovereenkomst met TCVT

> De (verplichte ) periodieke jaarlijkse keuring m.b.t. de constructie en onderhoudstoestand van de funderingsmachine. Uitgangspunt daarbij is dat wordt vastgesteld dat de funderingsmachine nog in de constructieve staat van eerste ingebruikname en in een goede staat van onderhoud verkeert; de functies van beveiligingen en remmen worden beproefd. Deze keuring wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instelling met een NEN-ENISO/IEC 17020:2004(A)-accreditatie voor het schema W6-01 en een gebruiksrechtovereenkomst met TCVT;

> Met het TCVT Certificaat van Goedkeuring heeft de eigenaar/gebruiker van de funderingsmachine een bewijs in handen, dat voldaan wordt aan de bepalingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit m.b.t. keuring, constructie, onderhoudstoestand van de funderingsmachine. Als uiting daarvan en het bewijs dat het TCVT Certificatieschema W6-01 bij de keuring is gebruikt wordt door de keuringsinstelling een TCVT-sticker met een unieke nummercode op de funderingsmachines aangebracht
Het certificatieschema kan worden besteld via http://www.tcvt.nl/.

> De (verplichte) opstellingskeuring ten behoeve van de vrijgave voor gebruik vóórdat een funderingsmachine op een projectlocatie in bedrijf wordt gesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de ma¬chine, het hulpmaterieel en de uit te voeren werkzaamheden als mede de bouwlocatie worden beoordeeld op een veilige uitvoering binnen de gestelde capaciteitseisen. Deze keuring kan wor¬den uitgevoerd door een door de gebruiker aan te wijzen deskundige. De keurder kan de zelfde geaccrediteerde instelling als voor de overige keuringen zijn.

Definities funderingsmachines

●  Wat onder een funderingsmachine moet worden verstaan volgens het TCVT certificatieschema luidt als volgt:

Elke installatie waarmee door middel van boren, slaan, trillen, graven, trekken, drukken of op enige andere wijze funderingselementen of gronddraagkrachtverbeteringen alsmede kerende wanden of horizontale afsluitingen in de grond worden aangebracht of verwijderd.

●  Wat onder een funderingsmachine moet worden verstaan is tevens omschreven in NEN-EN 996:

3.1 Funderingsmachine: Totaal van machines en componenten benodigd voor installatie of verwijdering van palen.

1.3 Funderingsmachines omvatten ook:

a) funderingsgereedschap of draagmachine (op rupsen, wielen of rails, drijvend), leidend hulpstuk, leider of andere leidende systemen, bijvoorbeeld direct verbonden, boom ondersteund, schommelend, geleide kooi of vrij bewegend;

b) palen installering en extractie apparatuur, bijvoorbeeld slaghamers, extractors, vibratoren of statische palen duw/trek inrichtingen;

c) accessoires, bijvoorbeeld palen kappen, helmen, platen, volgers, klemvoorzieningen, palen transport voorzieningen, palen geleiders, acoustische en schok/vibratie absorberende voorzieningen, krachtbronnen/generatoren en personenliften of platforms.

Aanbevolen standaardbestekstekst

Een funderingsmachine moet zijn voorzien van een TCVT Certificaat van Goedkeuring, waaruit blijkt dat deze voor eerste ingebruikname dan wel periodiek is gekeurd conform het TCVT Certificatieschema W6-01 Keuring Funderingsmachines. Het keuringscertificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daarvoor door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie) op basis van NEN-ENISO/IEC 17020:2004 en ‘Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren type A’ is erkend.

Belangrijke documenten

NEN-EN 791:1995 Boorinstallaties; Veiligheidseisen
NEN-EN 996:1996/A1:1999 Funderingsmachines; Veiligheidseisen
NEN-EN 996:1996/A1:1999/C1:1999 Funderingsmachines; Veiligheidseisen
NEN-EN 996:1996/A2:2003 Funderingsmachines; Veiligheidseisen
NVAF-richtlijnen voor de keuring van funderingsmachines NVAF juni 2001 (vervallen)
NVAF Richtlijn Drijvend Funderingsmaterieel (2018)
Opstellingskeuringsformulier D NVAF 2001
TCVT Certificaat van Goedkeuring Funderingsmachines TCVT W6-01/11-2002