Werkgroepen

De NVAF telt 6 vaste commissies en werkgroepen met de volgende taken en samenstelling:

Werkgroep Techniek en Normering

De laatste jaren worden we steeds meer geconfronteerd met vernieuwing van normen en richtlijnen. Dit op het gebied van ontwerp, testen en uitvoering. Dit varieert van algemeen tot specifiek voor bepaalde technieken. Aantoonbaarheid wordt veel meer geëist, zonder dat er echte kennis beschikbaar is. Niet bij de wetenschap, niet bij toetsende instanties, maar ook niet bij adviseurs of bij de uitvoerende bedrijven. En als deze er wel is dan is acceptatie vaak een probleem omdat de kennis specifiek is en daarom niet breed gedragen wordt.

Dit vraagt om goede afstemming binnen de branche en zo veel als mogelijk uitdragen van onze gezamenlijke kennis, zodat deze erkend wordt. Tot heden heeft de NVAF zich m.n. gericht op inbreng van de branche op het gebied van normen. Op het gebied van richtlijnen werd dit veel aan individuele bedrijven overgelaten. Het ontwikkelen van kennis benodigd om draagvlak te verkrijgen bij regelbepalende en toetsende instanties hoorde zeker niet tot de doelstellingen van de vereniging.

Door de veranderende cultuur, waarbij aantoonbaarheid steeds meer de voorwaarde wordt i.p.v. acceptatie van bewezen gedrag, heeft het bestuur besloten om een nieuwe werkgroep binnen de vereniging op te richten.

 

Doelen

 • Contact onderhouden en deelnemen in relevante commissies.
 • Coördinatie van spiegelgroepen ter ondersteuning van deelnemers in de diverse commissies voor normen en richtlijnen.
 • Initiëren en coördineren van technisch onderzoek door diverse lidbedrijven. Voorbeeld hiervan is ontwikkeling van kennis over beïnvloeding draagvermogen door uitvoeringsaspecten bij het installeren van geschroefde palen.

 

Voorzitters: B.A. Admiraal (VSF) en S. van Dijk (Voorbij FT)

Leden: A. van der Geest (BAM), J. Haasnoot (Crux), E. de Jong (GeoBest), M. de Heus (Hakkers/Jetmix – tijdelijk deelnemer i.v.m. NPR-corrosie), G.A. de Nijs (BMNED), C. Vroom (Vroom), A. Yahyaoui (VolkerWessels – NEN Geotechniek), P. IJnsen (Van ’t Hek – ontwikkeling paaltechnieken en revisie uitvoeringsnorm damwanden) en J. Estié (NVAF)

De werkgroep heeft onder meer tot taak:

 • Het volgen van alle relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu, zowel nationaal als Europees
 • Fungeren als achterban voor de http://www.effc.org/“>EFFC Health & Safety Working Group
 • Het in samenwerking met de vakorganisaties opstellen en onderhouden van de arbocatalogus voor de funderingsbranche: www.arbocatalogus-funderingen.nl
 • Het bevorderen van de invoering van het bouwterreincertificaat voor de begaanbaarheid van bouwterreinen (zie ook onder TCF)
 • Het volgen van alle relevante ontwikkelingen op het gebied CO2-reductie in de funderingsbranche
 • Fungeren als vraagbaak voor de funderingsbranche op het gebied van CO2-reductie
 • Het onderzoeken en ter beschikking stellen van de diverse CO2-rekentools binnen de vereniging
 • Informatieverstrekking binnen de funderingsbranche op het gebied van energie- en CO2-reductie.
 • Het begeleiden van de voorbereiding van de AM-themabijeenkomsten.


Voorzitter: G. Havekotte-Hagen (Ballast Nedam)

Leden: J.Th. van ‘t Hek (Gebr. van ‘t Hek), R. Riggelink (Voorbij),  J. Verharen (DEME), J.L. van Vessem/A. van Heezen (Van ‘t Hek Groep),  C.J. Vroom (Vroom), J. van der Wal (Crescendo), C. de Weert/P. van Luijtelaar (Hakkers) en J. Estié (NVAF)

Adviseur: A.P. Scheltinga.

Deze commissie is samengesteld uit fabrikanten/leveranciers, aannemers/gebruikers, opdrachtgevers en keuringsinstanties. Zij werkt onder een reglement waarin haar taken zijn omschreven. De TCF fungeert tevens als Werkkamer 6 Funderingsmachines van TCVT (Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport).

In 2015 werd de herziening van de richtlijn veilig hijsen ter hand genomen. Tevens werd een herziening van de NVAF-richtlijn voor drijvend funderingsmaterieel op het programma voorbereid welke op 15 februari 2016 wordt gepresenteerd. De commissie heeft voorts het Bouwterreincertificaat Nederland (BTC-NL) ontwikkeld. Het BTC is een Nederlandse versie van het uit het Verenigd Koninkrijk afkomstige ‘Working Platform Certificate’. De commissie heeft dit systeem in Nederland geïntroduceerd en het ingebracht in de SBRCURnet commissie begaanbaarheid van bouwterreinen. SBRCURnet bereidt een richtlijn voor waar het certificaat een onderdeel van zal vormen.

Voorzitter: R.J. van ‘t Hek (Gebr. van ‘t Hek).

Leden: J.H. van Baarsen (TüV), P.H. Bakker (Aboma), P. van den Berg (DEME), B. Buijs ((Gebr. van ‘t Hek), J.G. van de Coterlet (Key Staal), G.H. Heijnen (Inspectie SZW), J. Hermes (Fundex Equipment), C. Kamsteeg (CAPE Holland),  M.C.B.A. Lammens (VSF), S. van der Land (HZC), M. Lommerde (Gebr. de Koning),  M. van Stipriaan (HHC/DRS), P.E. Uilenbroek (secretaris TCVT), L.A. van Vliet,  J. Vroom (Vroom) en J. Estié (NVAF)

De werkgroep heeft meerdere projecten onder handen. De werkgroep is onderverdeeld in drie subwerkgroepen.

Voorzitter: J. Borst (Van ‘t Hek Groep)

Leden: J. Boer (Boer bv),  E.T. Hijmersma (Funderingstechniek Noord), P. Lardenoije (Voorbij), E. de Nijs (De Coogh), M. Schaminée (Dieseko), H. Versteeg (HVE Services), L.A. van Vliet (v/h Ballast Nedam), J.H. van der Wal (Crescendo)  en J. Estié (NVAF). 

Subwerkgroep HR

Doelstelling: professionaliseren van de branche

Subwerkgroep lesstof/leermiddelen

Doelstelling:

– primair het ontwikkelen en actueel houden van branche gerelateerde lesstof;

– Kwaliteitsborging branche breed;

– Inbreng en invloed uitoefenen op de inhoud (lesstof gerelateerd) van branche gerelateerde opleidingen en dan zowel opleidingen in eigen beheer als door derden ontwikkeld en of  uitgebracht.

Subwerkgroep Werving en Voorlichting

Doelstelling:

Promotie voor werknemers in funderingsbranche. Instroom zowel via scholen / opleidingen en zij-instromers. Focus hierbij ligt op professionaliteit van de branche en ontwikkeling van techniek en daarmee ook medewerkers.

– faciliteren door het collectief ontwikkelen van  voorlichtingsmateriaal en lesmateriaal,

– uitleg en delen van ervaringen op het gebied van werving

Deze werkgroep heeft in 2015 de nieuwe algemene voorwaarden voor de funderingsbranche (AVAF 2016) voorbereid. Er lopen ook lijnen naar andere organisaties zoals de http://www.effc.org/“>EFFC Contracts Working Group. Bijzondere aandacht krijgen onderwerpen als sustainability en verzekeringen.

Voorzitter: P. Vroom (Vroom).

Leden: H. Dekker (Terracon), J. Pierik (Gebr. van ‘t Hek), E.G. van der Velde (Bauer), R. van der Velde (Knol Akkrum),  A. Verhoef (Verhoef bv) en J. Estié (NVAF).

Verklaring kabel- en leidingvrij werktracé – update 20 mei 2021

Voorbeeld garantieverklaring

De werkgroep pr houdt zich vooral bezig met de voorbereiding en begeleiding van speciale uitgaven zoals het magazine ‘Funderingsbedrijf’, de jaarlijkse uitgave NVAF informatie (2014, 2015 enz.) en de website. Daarnaast wordt de deelname aan evenementen zoals de Funderingsdag en ‘Beton en Funderingen’ gecoördineerd.

Voorzitter: A.F. Groeneweg (Tubex bv).

Lid: P.P.A. Wolfs (Soil-id).

Directeur: J. Estié 

Deze commissie komt slechts eens in de paar jaar bijeen om nominaties te verzamelen en een voordracht in te dienen voor de wisseltrofee ‘Het Zilveren Heiblok’. Deze prijs wordt toegekend aan mensen die zich voor de funderingsbranche bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Voorzitter: A.F. Groeneweg (Tubex bv).

Leden: J.Th. van ‘t Hek (Gebr. van ‘t Hek), L. Mosselman (oud-vicevoorzitter en erelid) en P.J.C.M. de Kort (oud-bestuurslid en erelid).

Directeur: J. Estié.