Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Lidmaatschap

Voordelen lidmaatschap NVAF

 • Lidbedrijven staan vermeld op de website www.nvaf.nl
 • Lidbedrijven staan vermeld in het Magazine ‘Funderingsbedrijf’ en het jaarboekje ‘NVAF Informatie’
 • Lidbedrijven delen kennis op verschillende vakgebieden
 • Lidbedrijven kunnen deelnemen aan de werkgroepen
 • Lidbedrijven kunnen gratis deelnemen aan een contactgroep voor speciale technieken
 • Lidbedrijven hebben vakmensen in dienst door NVAF/SOMA-opleidingstrajecten
 • Lidbedrijven hebben arbeidsomstandigheden en veiligheid hoog in het vaandel en spelen in op actuele thema’s als geluidsbeperking
 • Lidbedrijven beschikken over diverse externe specialisten
 • De lidbedrijven maken gebruik van meerdere stelsels van algemene voorwaarden.

 

Meer weten? Maak een afspraak met Jaap Estié, directeur van de NVAF, 0341 – 456 191.

Geen uitvoerend funderingsbedrijf, maar wel betrokken bij de funderingsbranche? Overweeg een aanvraag van het geassocieerd lidmaatschap.

Lidmaatschap – aanmelding en opzegging

Gedragscode

Het NVAF lidmaatschap staat voor een professionele uitstraling, betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid. Het bestuur van de NVAF vindt het wenselijk dat er een gedragscode is, waaraan NVAF leden zich conformeren om invulling te geven aan de doelstelling van de vereniging. Klik hier voor de Gedragscode.

Gewone leden
Lid van de vereniging kunnen zijn bedrijven die in Nederland als aannemer daadwerkelijk en rechtmatig het funderingsbedrijf uitoefenen of funderingsmaterieel in eigendom hebben. Zij worden aangemerkt als ‘gewone leden’.

Buitengewone leden
Daarnaast kent de vereniging ‘buitengewone leden’, veelal oud-directeuren van funderingsbedrijven.

Funderingsbedrijf
Om te kunnen beoordelen of door de aanvrager het funderingsbedrijf wordt uitgeoefend wordt gekeken naar de definitie van ‘funderingswerken’ (zie hieronder).

Aanmelding als lid
Een aanvraag van het lidmaatschap dient te ingediend bij het bestuur via het secretariaat (zie ook contact). Daarvoor kan een aanvraagformulier worden gebruikt dat hier kan worden gedownload : Aanvaagformulier lidmaatschap
Binnen 2 maanden moet door het bestuur over de aanvraag worden beslist, maar dit gaat doorgaans veel sneller.

Opzegging van het lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan door middel van opzegging. Dit dient schriftelijk te geschieden voor 1 juli tegen 31 december van het desbetreffende jaar. Bij opzegging na 1 juli loopt het lidmaatschao door tot 31 december van het volgende jaar.

Contributie
Voor het jaar 2021 gelden de volgende contributiebedragen:
a. een vaste contributie van € 1.500;
b. een omzetgebonden contributie van 0,1 % over de funderingsomzet met een maximum van € 7.500.
Deze beide bedragen moeten bij elkaar worden opgesteld. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW, behalve het volgende: Buitengewone leden betalen € 215 inclusief BTW.

Omzet
Voor de hoogte van de contributie is de omzet bepalend. Onder omzet wordt verstaan de totale in het voorgaande jaar gerealiseerde omzet ter zake van de uitvoering van funderingswerken, inclusief leveringen en het verlenen van diensten op het gebied van geo- en funderingstechniek alsmede de verhuur van materieel, excl. BTW.

Funderingswerken
Onder funderingswerken dient tenminste te worden verstaan het door middel van heien, trillen, boren en andere funderingstechnieken aanbrengen en verwijderen van funderingselementen, grond-, waterkerende en -remmende elementen en gronddraagkracht- en stabiliteitsverbeteringen. Tot dergelijke funderingstechnieken worden in elk geval gerekend:

  • funderingspalen, alle typen prefab en in de grond gevormd
  • grondkerende wanden en schermen
  • waterkerende en waterremmende wanden c.q. schermen
  • verankeringen en stempelconstructies
  • grondverbetering t.b.v. draagkracht, stabiliteit en waterremming
  • afzinken, met of zonder luchtdruk
  • overige geotechnische uitvoeringsmethoden
  • advies en ontwerp op het gebied van de geotechniek.

Geassocieerd lidmaatschap

Sinds 2013 kunnen bedrijven die niet onder het begrip ‘gewone leden’ vallen lid worden van de NVAF. Als zij in de branche werkzaam zijn als leverancier, adviseur of anderszins kunnen zij het ‘geassocieerd lidmaatschap’  aanvragen. Gewone leden zijn ‘natuurlijke of rechtspersonen, die in Nederland als aannemer daadwerkelijk en rechtmatig het funderingsbedrijf uitoefenen of funderingsmaterieel in eigendom hebben’.
Uitgangspunt is dat bedrijven (geen individuele personen), die niet onder deze omschrijving vallen, lid kunnen worden van de NVAF. Zij dienen zich als zodanig aan te melden en hun toelating zal worden beoordeeld aan de hand van hun activiteiten en belangstelling. Uitgangspunt is tevens dat er wederzijds voordeel aan moet zijn verbonden.

Aanmelding
In de aanmelding moet men zijn motivatie omschrijven en aangeven waar men belangstelling voor heeft. Bij de beoordeling zal worden onderzocht of er voldoende affiniteit is met funderingstechniek of geotechniek. De NVAF hoopt hiermee te bereiken dat dit tot betere en meer directe kennisuitwisseling zal leiden.

Categorieën
Onder andere kan worden gedacht aan de volgende categorieën bedrijven resp. activiteiten:

 1. ontwikkeling, productie en/of levering van funderingsmaterieel;
 2. ontwikkeling, productie en/of levering van materialen voor funderingsconstructies;
 3. advisering inzake geotechniek c.q. funderingsmethoden;
 4. ontwerp van geotechnische constructies;
 5. onderzoek op het gebied van geo- en funderingstechniek;
 6. ontwikkeling en levering van test- en evaluatieapparatuur m.b.t. funderingen, zoals akoestische metingen, trillingsmeetapparatuur;
 7. het toezicht op funderingswerkzaamheden;
 8. andere werkzaamheden in nauw verband met funderingswerkzaamheden.

Let wel: zodra het om uitvoering van funderingswerk gaat kan men zich alleen voor het gewone lidmaatschap aanmelden.

Recht op toegang
Geassocieerde leden hebben toegang tot:

 1. de algemene vergadering, echter zonder stemrecht;
 2. thema- en andere voorlichtingsbijeenkomsten;
 3. bijeenkomsten van een contactgroep, indien de desbetreffende contactgroep hen daartoe uitnodigt;
 4. werkgroepen/commissies (echter evenals bij de gewone leden alleen met toestemming van het bestuur).

Contributie en sponsoring
De contributie voor geassocieerde leden bedraagt € 2.500 per jaar. Een combinatie met sponsoring en adverteren op de website is mogelijk.

Opzegging
Wederzijds is opzegging per halfjaar mogelijk.